ANVÄNDARVILLKOR FÖR BIBEL2020-APPEN

BAKGRUND:

Dessa villkor och samtliga dokument som refereras till i denna text utgör villkor för användande av Bibel2020 (”Vår App”). Var god läs igenom dessa villkor noggrant och försäkra dig om att du förstår dem. För att skapa en inloggning krävs att du läst och godkänt dessa villkor. Om du inte samtycker till och åtar dig att följa dessa villkor, måste du omedelbart sluta använda Vår App.

 1. Tolkning av termer
  • 1.1 I dessa villkor, om inte sammanhanget kräver annat, har följande termer dessa betydelser:
“konton” syftar på den inloggning som krävs för att använda Vår App, vilket beskrivs närmare i klausul 4
“Innehåll” syftar på all text, bild, ljud, video, skript, kod, mjukvara, databaser samt alla andra former i vilka information kan lagras på en smartphone eller dator, som visas på eller utgör en del av Vår App
“Användare” syftar på en användare av Vår App
“Användarinnehåll” syftar på all text, alla bilder och videor skapade av och/eller uppladdade av Användare i eller till Vår App
“Vi/Oss/Vår” syftar på Skotska Bibelsällskapet (Scottish Bible Society), en välgörenhetsorganisation registrerad i Skottland under välgörenhetsnummer SC010767, med registrerat kontor på 7 Hampton Terrace, Edinburgh, EH12 5XU, United Kingdom.
 1. Information om oss
  • 2.1 Vår App tillhör och tillhandahålls av Skotska Bibelsällskapet (Scottish Bible Society), en välgörenhetsorganisation registrerad i Skottland under välgörenhetsnummer SC010767, med registrerat kontor på 7 Hampton Terrace, Edinburgh, EH12 5XU, United Kingdom.
  • 2.2 Skotska Bibelsällskapet är en av Förenade Bibelsällskapens (United Bible Societies) grundare. Vårt hopp och vår bön är att 2020 skall bli ett förvandlingens år genom Bibeln.
 2. Användning av Vår App
  • 3.1 Det är gratis att använda Vår App.
  • 3.2 Det är ditt ansvar att utföra samtliga förberedelser som krävs för att använda Vår App.
  • 3.3 Vi kan då och då komma att göra förändringar i Vår App:
   • 3.3.1 Mindre förändringar kan komma att krävas för att vi ska kunna utföra underliggande tekniska ändringar, till exempel för att åtgärda ett fel eller ett säkerhetsproblem. Vi kommer att informera dig om alla sådana ändringar genom email (inkluderat, om nödvändigt, vad som krävs av dig), men det är inte troligt att de kommer att ha en materiell påverkan på din användning av Vår App;
   • 3.3.2 Mindre förändringar kan komma att göras som anpassning till lagförändringar och andra tillsynskrav. Vi kommer att informera dig om alla sådana ändringar genom email (inkluderat, om nödvändigt, vad som krävs av dig), men det är inte troligt att de kommer att ha en materiell påverkan på din användning av Vår App;
   • 3.3.3 Som beskrivs utförligt på www.bible2020.org kan Vi komma att utveckla och förbättra Vår App över tid, i vissa fall genom större förändringar. Du kommer att hållas fullt informerad om samtliga sådana förändringar; och
  • 3.4 Vår målsättning är att Vår App alltid skall finnas tillgänglig. Men i vissa begränsade fall kan vi komma att tillfälligtvis behöva begränsa tillgängligheten för att utföra sådana förändringar som beskrivs i under-Klausul 3.3. Såvida Vi inte utför detta som svar på ett nödläge eller brådskande problem, kommer Vi i förväg att informera dig om alla avbrott i tillgängligheten till Vår App.
 3. Konton
  • 4.1 Ett konto krävs för att använda Vår App.
  • 4.2 Du får inte skapa ett konto om du är under 16 år. Om du är under 16 år och vill använda Vår App, måste din förälder eller vårdnadshavare skapa kontot åt dig, och du får bara använda kontot under deras tillsyn.
  • 4.3 När du skapar ett konto måste den information du fyller i om dig själv vara korrekt och komplett. Om någon del av din information förändras vid ett senare tillfälle är det ditt ansvar att se till att ditt konto hålls uppdaterad.
  • 4.4 Vi rekommenderar att du väljer ett starkt lösenord till ditt konto. Det är ditt ansvar att skydda ditt lösenord. Om du misstänker att din Inloggning används utan din tillåtelse, var god kontakta Oss omedelbart. Vi kan inte hållas ansvariga för obehörig användning av din Inloggning.
  • 4.5 Du får inte använda någon annans konto utan uttryckligt godkännande från den Användare som kontot tillhör.
  • 4.6 All personlig information som finns på ditt konto kommer att samlas in, användas, och lagras i enlighet med dina rättigheter och Våra skyldigheter såsom beskrivs i Klausul 16.
  • 4.7 Om du vill avsluta ditt konto permanent kan du när som helst göra så. När du avslutar ditt konto permanent raderas all information om dig.
 1. Våra immateriella rättigheter och licens
  • 5.1 Vi beviljar Användare en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig, världomspännande, icke överförbar licens att använda Vår App för att inspirera en global gemenskap till att läsa Bibeln högt över hela världen, varje dag under 2020, under dessa Användarvillkor.
  • 5.2 Under den licens som beviljas oss enligt under-Klausul 8.3, behåller Användare ägandeskap av copyright och andra immateriella rättigheter i sitt Användarinnehåll (under alla tredjeparts rättigheter i sagda Användarinnehåll samt alla licenser under vilka du använder sådant material).
  • 5.3 Allt annat Innehåll som inkluderas i Vår App (inkluderat allt Innehåll som visas för användare och allt underliggande Innehåll såsom kod, mjukvara och databaser) samt copyright och andra immateriella rättigheter i sagda Material, såvida det inte är specifikt märkt annorlunda, tillhör eller har licensierats till Oss. Allt Innehåll är skyddat av tillämplig lag och fördrag i immaterialrätt i Storbritannien och internationellt.
  • 5.4 Genom att acceptera dessa Användarvillkor åtar du dig att:
   • 5.4.1 Inte kopiera, ladda ned eller på annat sätt försöka tillägna dig någon del av Vår App;
   • 5.4.2 Inte plocka isär, avkoda eller på annat sätt dekonstruera Vår App;
   • 5.4.3 Inte tillåta eller möjliggöra någon användning av Vår App som skulle utgöra ett brott mot dessa Användarvillkor; och
   • 5.4.4 Inte bygga in eller på något sätt distribuera Vår App genom någon hemsida, server eller liknande.
 1. Länkar till Vår App
  • 6.1 Du får länka till Vår App under förutsättning att:
   • 6.1.1 Du gör så på ett rättvist och lagligt sätt;
   • 6.1.2 Du inte gör så på något sätt som skulle antyda någon form av anknytning, godkännande eller bifall från Oss där sådant inte föreligger;
   • 6.1.3 Du inte använder någon av våra logotyper eller varumärken (eller några andra som visas i Vår App) utan uttryckligt skrivet tillstånd; och
   • 6.1.4 Du inte gör det på ett sätt ämnat att medvetet skada vårt anseende eller för att dra orättvis nytta av det.
  • 6.2 Du får inte länka till någon annan sida än Vår Apps hemsida (www.bible2020.org) såvida du inte använder dig av delningsfunktionerna i Vår App.
  • 6.3 Du får inte länka Vår App till Innehåll som:
   • 6.3.1 Är uttryckligen sexuellt;
   • 6.3.2 Är obscent, medvetet kränkande, utgör hat eller någon annan form av hets;
   • 6.3.3 Uppmuntrar till våld;
   • 6.3.4 Uppmuntrar till eller på något sätt bistår olaglig aktivitet;
   • 6.3.5 Diskriminerar mot eller på något sätt är ärekränkande mot någon person, grupp, samhällsklass, etnicitet, kön, religion, nationalitet, funktionsvariation, sexuell läggning, eller ålder;
   • 6.3.6 Är menat som eller på annat sätt är troligt att utgöra hot, trakasseri, förargelse, skrämsel, olägenhet, något sårande eller generande mot någon annan person;
   • 6.3.7 Är avsett att bedra någon annan person;
   • 6.3.8 Är menat som eller på annat sätt är troligt att utgöra intrång i någon annans privatliv;
   • 6.3.9 På ett missledande sätt imiterar en annan person eller på annat sätt förvränger identiteten eller samhörigheten av en specifik person på ett sätt som är avsett att vilseleda (uppenbara parodier inkluderas inte i denna definition såvida de inte faller under någon av de andra bestämmelserna i denna under-Klausul 6);
   • 6.3.10 Antyder någon form av anknytning till Oss där sådan inte föreligger;
   • 6.3.11 Bryter mot eller utgör medhjälp till brytandet av de immateriella rättigheterna (inklusive, men inte begränsat till, copyright, varumärken, patent och databasrättigheter) av någon annan part; eller
   • 6.3.12 Utgör brott mot någon lagskyldighet gentemot tredje part, inklusive, men inte begränsat till, kontraktsbrott och trolöshet mot huvudman.
 1. Länkar till annat innehåll

Vi kan komma att tillhandahålla länkar till annat Innehåll såsom hemsidor, webb-appar och nedladdningsbara appar. Såvida inte annat uttryckligen klargjorts, är sådant Innehåll inte under Vår kontroll. Vi ansvarar på intet sätt för sådant tredjepartsinnehåll. Att Vi tillhandahåller en länk är enbart i referenssyfte och antyder inte något godkännande av det länkade innehållet eller av dem som kontrollerar det.

 1. Användarinnehåll
  • 8.1 Du samtycker till att du ensam bär ansvaret för allt Användarinnehåll du skapar eller laddar upp genom Vår App. Särskilt garanterar du att du har rätt att skapa eller ladda upp Användarinnehållet och rätt att använda allt Innehåll det består av samt att det inte strider mot någon aspekt av Vår Användningspolicy, som beskrivs i Klausul 10.
  • 8.2 Du samtycker till att du har ett ansvar gentemot Oss och att du kommer, så långt lagen tillåter, ersätta Oss om du bryter mot någon av de garantier du samtycker till i under-Klausul 8.1. Du är ansvarig för alla förluster och skador du åsamkar Oss genom att bryta mot dem.
  • 8.3 Du (eller din licensgivare, om så är fallet) behåller ägandeskapet av ditt Användarinnehåll och all immaterialrätt till det. Genom att skapa eller ladda upp Användarinnehåll beviljar du Oss en ovillkorlig, icke-exklusiv, fullt överförbar, royalty-fri, ständig, världsomspännande licens att använda, lagra, arkivera, sprida, publicera, överföra, anpassa, redigera, reproducera, distribuera, använda i egna verk, visa, framföra och sub-licensiera ditt Användarinnehåll i syfte att driva och marknadsföra Vår App.
  • 8.4 Om du vill ta bort Användarinnehåll kan du göra det genom att begära att det raderas i Appen. Borttagande av Användarinnehåll upphäver också den licens som beviljats Oss att använda det Användarinnehåll i under-Klausul 8.3. Men du tillstår att cacheminnen och referenser till ditt Användarinnehåll kanske inte omedelbart görs otillgängligt (eller inte görs otillgängligt alls där det rimligen är utom vår kontroll).
  • 8.5 Vi kan neka, omkategorisera, eller ta bort Användarinnehåll som skapats eller laddats upp med Vår App om Användarinnehållet, enligt Vår mening, strider mot Vår Användarpolicy, eller om Vi mottar klagomål från tredje part och bestämmer att Användarinnehållet som svar på det skall tas bort.
 2. Immaterialrätt och Användarinnehåll
  • 9.1 Allt Användarinnehåll och dess immaterialrätt, såvida det inte specifikt är märkt annorlunda, tillhör eller har licensierats till Användaren i fråga. Allt Användarinnehåll är skyddat av tillämplig lag och fördrag i immaterialrätt i Storbritannien och internationellt.
  • 9.2 Användare får inte kopiera, distribuera, offentligt framföra, offentligt visa, reproducera eller skapa egna verk baserade på en annan Användares Användarinnehåll utan att först skaffa uttryckligt tillstånd från den Användare som Användarinnehållet i fråga tillhör.
  • 9.3 Vi använder oss av tekniska åtgärder för att begränsa och/eller försvåra Användares möjligheter att olagligen kopiera Användarinnehåll som skapats genom Vår App. Trots sådana åtgärder, ger Vi inga garantier att ditt Användarinnehåll inte kommer att kopieras olagligen utan ditt tillstånd.
 3. Användarpolicy
  • 10.1 Du får endast använda Vår App på ett sätt som är lagligt och överensstämmer med bestämmelserna i denna Klausul 10. I synnerhet:
   • 10.1.1 Måste du se till att du följer alla tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och förordningar;
   • 10.1.2 Får du inte använda Vår App på något sätt, eller till något syfte, som är olagligt eller bedrägligt;
   • 10.1.3 Får du inte använda Vår App för att medvetet skicka, ladda upp, eller på något annat sätt överföra data som innehåller någon form av virus eller skadlig programvara, eller någon annan kod menad att ha en åverkan på smarta telefoners hårdvara, datorhårdvara, mjukvara eller data av någon sort; samt
   • 10.1.4 Får du inte använda Vår App på något sätt, eller till något syfte, som är menat att skada någon eller flera personer på något sätt.
  • 10.2 Följande sorters Användarinnehåll är inte tillåtna på Vår App och du får inte skapa, ladda upp, kommunicera eller på något annat sätt göra någonting som:
   • 10.2.1 är uttryckligen sexuellt;
   • 10.2.2 är obscent, medvetet kränkande, utgör hat eller någon annan form av hets;
   • 10.2.3 uppmuntrar till våld;
   • 10.2.4 uppmuntrar till eller på något sätt bistår olaglig aktivitet;
   • 10.2.5 diskriminerar mot eller på något sätt är ärekränkande mot någon person, grupp, samhällsklass, etnicitet, kön, religion, nationalitet, funktionsvariation, sexuell läggning, eller ålder;
   • 10.2.6 är menat som eller på annat sätt är troligt att utgöra hot, trakasseri, förargelse, skrämsel, olägenhet, något sårande eller generande mot någon annan person;
   • 10.2.7 är avsett att bedra någon annan person;
   • 10.2.8 är menat som eller på annat sätt är troligt att utgöra intrång i någon annans privatliv;
   • 10.2.9 på ett missledande sätt imiterar en annan person eller på annat sätt förvränger din identitet eller samhörighet på ett sätt som är avsett att vilseleda (uppenbara parodier inkluderas inte i denna definition såvida de inte faller under någon av de andra bestämmelserna i denna under-Klausul 10.2);
   • 10.2.10 antyder någon form av anknytning till Oss där sådan inte föreligger;
   • 10.2.11 bryter mot eller utgör medhjälp till brytandet av de immateriella rättigheterna (inklusive, men inte begränsat till, copyright, patent, varumärken och databasrättigheter) av någon annan part; eller
   • 10.2.12 utgör brott mot någon lagskyldighet gentemot tredje part, inklusive, men inte begränsat till, kontraktsbrott och trolöshet mot huvudman.
  • 10.3 Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller ta bort ditt konto och/eller din åtkomst till Vår App om du väsentligen bryter mot bestämmelserna i denna Klausul 10 eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor. I synnerhet kan Vi ta till någon av följande åtgärder:
   • 10.3.1 Avstängning, antingen temporär eller permanent, av ditt konto och/eller din rätt att använda Vår App;
   • 10.3.2 Ta bort allt Användarinnehåll som bryter mot denna Användarpolicy;
   • 10.3.3 Ge dig en skriftlig varning;
   • 10.3.4 Ta till rättsliga åtgärder mot dig för att ersätta alla relevanta kostnader som utgör grund för skadestånd som ditt brott åsamkat;
   • 10.3.5 Ta till vidare rättsliga åtgärder om så är lämpligt;
   • 10.3.6 Delge information till rättsväsenden om så krävs eller om vi bedömer det som rimligen nödvändigt; och/eller
   • 10.3.7 Andra handlingar som Vi anser lämpliga (och lagliga).
  • 10.4 Härmed undantar vi allt ansvar som kan uppstå av någon handling (inkluderat, men inte begränsat till de ovanstående) som vi kan ta till som svar på brott mot dessa Användarvillkor.
 4. Reklam
  • 11.1 Vi kan komma att ha reklam i Vår App och vi förbehåller oss rätten att visa reklam på samma sidor som Användarinnehåll visas.
  • 11.2 Du samtycker till att du inte kommer att försöka ta bort eller gömma någon reklam genom någon annan metod.
  • 11.3 Vi är inte ansvariga för någon reklam i Vår App, inkluderat, men inte begränsat till, misstag, felaktigheter, eller slarv.
 5. Ansvarsfrihet
  • 12.1 Ingen del av Vår App eller medföljande dokumentation (elektronisk eller ej) utgör rådgivning som du för förlita dig på utan finns där enbart som allmän information.
  • 12.2 Givet dina legala rättigheter, men så långt lagen tillåter ger Vi inga garantier för att Vår App lever upp till dina krav, att den skulle vara lämplig för vilket syfte som helst, att den inte kommer inkräkta på tredje parts rättigheter, att den fungerar med alla sorters mjukvara och hårdvara, eller att den kommer att vara säker.
  • 12.3 Vi utför rimligt arbete för att försäkra att Innehållet i Vår App är komplett, korrekt och uppdaterat. Men vi ger inga garantier (uttryckliga eller antydda) att Vår App (och Innehållet i den) är komplett, korrekt och uppdaterat.
  • 12.4 Vi är inte ansvariga för innehållet eller korrektheten, eller för några åsikter, synsätt, eller värderingar som uttrycks i något Användarinnehåll skapat genom Vår App. Alla sådana åsikter, synsätt, eller värderingar hör till Användaren i fråga, och speglar på intet sätt Våra åsikter, synsätt, eller värderingar.
 6. Vårt ansvar
  • 13.1 Om du är ett företag, så långt lagen tillåter, tar Vi inte ansvar för någon förutsägbar förlust av kontrakt, förseelse (inkluderat underlåtenhet), för brott mot lagstadgade skyldigheter, eller annat som kan uppstå ur eller i förbindelse med användande av (eller oförmåga att använda) Vår App eller av användandet eller tilltron till något Innehåll (oavsett om Innehållet är Vårt eller om det är Användarinnehåll) som finns inkluderat i Vår App.
  • 13.2 Så långt lagen tillåter, tar Vi inte ansvar mot konsumenter eller företag för oförutsedda förluster eller skador.
  • 13.3 Så långt lagen tillåter, undantar vi alla garantier (uttryckliga eller antydda) som skulle kunna gälla Vår App eller något Innehåll (inkluderat Användarmaterial) som ingår i Vår App.
  • 13.4 Om du är ett företag, tar Vi inte ansvar för förlust av vinst, försäljning, affärsverksamhet eller inkomst; förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller anseende; förlust av förväntade besparingar; avbrott i affärsverksamheten; eller för någon indirekt eller följdförlust eller -skada.
  • 13.5 Vi iakttar all rimlig färdighet och omsorg för att försäkra att Vår App hålls fri från virus och annan skadlig kod. Vi står under under-Klausul 12.4, men Vi tar inget ansvar för någon förlust eller skada åsamkat av ett virus eller annan skadlig kod, en distribuerad överbelastningsattack, eller annat skadligt Innehåll som kan ha en åverkan på din hårdvara, mjukvara, data eller annat material, som hänt för att du använt Vår App (inkluderat nedladdning av Innehåll (inkluderat Användarinnehåll från den) eller från någon hemsida Vi länkat till.
  • 13.6 Vi varken förväntar oss ett ansvar eller tar det för något som uppstått ur avbrott i tillgängligheten av Vår App orsakat av utomstående faktorer, inkluderat, men inte begränsat till, fel på utrustning, fel på leverantörers utrustning, nätverksfel, naturkatastrofer, krigshandlingar, eller lagliga restriktioner och censur.
  • 13.7 Ingenting i dessa Användarvillkor exkluderar eller begränsar Vårt ansvar i någon situation då det skulle vara olagligt för oss att göra så, inkluderat bedrägeri, död eller personlig skada till följd av oaktsamhet, eller någon annan form av ansvar som inte lagligen kan exkluderas eller begränsas.
 7. Virus, skadlig kod och säkerhet
  • 14.1 Vi tar tillvara all rimlig färdighet och omsorg för att försäkra att Vår App hålls fri från virus och annan skadlig kod. Men vi garanterar inte att Vår App är säker eller fri från virus eller annan skadlig kod och tar inget ansvar för detta, som beskrivs i under-Klausul 13.6.
  • 14.2 Du är ansvarig för att skydda din hårdvara, mjukvara, data och annat Innehåll från virus, skadlig kod och andra säkerhetsrisker på internet.
  • 14.3 Du får inte medvetet introducera virus eller annan skadlig kod, eller något annat Innehåll som är ont eller skadligt för teknologi vare sig till eller via Vår App.
  • 14.4 Du får inte försöka skaffa dig obehörig åtkomst till någon del av Vår App, den server som Vår App finns på, eller någon annan server, dator, eller databas som är ansluten till Vår App.
  • 14.5 Du får inte attackera Vår App genom överbelastningsattacker, distribuerade överbelastningsattacker, eller på något annat sätt.
  • 14.6 Genom att bryta mot bestämmelserna i sub-Klausulerna 14.3 till 14.5 kan du göra dig skyldig till kriminell verksamhet enligt Computer Misuse Act 1990. Alla sådana brott kommer att rapporteras till aktuell lagmyndighet och Vi kommer att samarbeta fullt ut med sagda auktoriteter genom att delge dem din identitet. Din rätt att använda Vår App kommer omedelbart att upphöra om ett sådant brott skulle inträffa, och, om lämpligt, kommer din Inloggning att stängas av och/eller raderas.
 8. Integritet och kakor

Användandet av Vår App regleras också av Vår Integritetspolicy. Denna policy är införlivad i dessa Användarvillkor genom denna referens.

 1. Skydd av data
 • 16.1 All personlig data som Vi kan komma att använda kommer att samlas in, bearbetas, och lagras i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2016/679) (”GDPR”) samt Användarrättigheterna under GDPR.
 • 16.2 För fullständig information om Vår insamling, bearbetning, lagring, och bibehållande av personlig data inkluderat, men inte begränsat till, de syften för vilka personlig data används, den lagliga grund på vilken den används, detaljer om Användarrättigheter och deras användning, samt delning av personlig data (där det är tillämpligt), var god läs Vår Integritetspolicy.
 1. Kommunikation från Oss
  • 17.1 Om du har ett konto, kan vi då och då komma att skicka viktiga meddelanden till dig genom email. Sådana meddelanden kan relatera till angelägenheter inkluderat, men inte begränsat till, förändringar av tjänsten, förändringar av dessa Användarvillkor, förändringar av Vår App, och förändringar av ditt konto.
  • 17.2 Vi kommer aldrig att skicka dig någon form av reklam utan ditt uttryckliga medgivande. Om du ger ditt medgivande till detta, kan du när som helst välja bort det igen. Alla reklam-email Vi skickar inkluderar en länk för att avsluta prenumerationen. När som helst som du väljer bort att ta emot email från Oss, kan det ta upp till 14 arbetsdagar för Oss att fullfölja din begäran. Under den tiden kan du fortsatt få email från Oss.
  • 17.3 För frågor och klagomål rörande Vår email-kommunikation (inkluderat, men inte begränsat till, reklam-email), var god kontakta Oss på info@scottishbiblesociety.org.
 2. Andra viktiga villkor
  • 18.1 Vi kan komma att överföra (överlåta) Våra skyldigheter och rättigheter i dessa Användarvillkor (och i enlighet med Avtalet, som tillämpligt) till en tredje part. Om detta händer, kommer du att informeras av Oss skriftligen. Dina rättigheter enligt dessa Användarvillkor kommer inte att påverkas och Våra skyldigheter under dessa Användarvillkor kommer att överföras till den tredje parten som då är bundna av dem.
  • 18.2 Du får inte överföra (överlåta) dina skyldigheter och rättigheter i dessa Användarvillkor utan Vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
  • 18.3 Dessa Användarvillkor gäller mellan dig och Oss. De är inte avsedda att gagna någon annan person eller tredje part på något sätt och ingen sådan person eller part är berättigad att hävda sig av någon bestämmelse i dessa Användarvillkor.
  • 18.4 Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor visar sig vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt ej verkställbar av någon domstol eller annan auktoritet, skall den/de bestämmelserna anses avskilda från resten av dessa Användarvillkor. Resten av dessa Användarvillkor skall vara giltiga och verkställbara.
  • 18.5 Inget misslyckande eller fördröjning av Oss i att utöva någon av Våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor skall tolkas som att Vi har avsagt oss den rätten, och inget undantag Vi gör för ett brott mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor innebär att Vi fortsatt kommer att undanta brott mot samma eller någon annan bestämmelse.
 1. Förändringar av dessa Användarvillkor
  • 19.1 Vi kan när som helst komma att ändra dessa Användarvillkor. Alla sådana förändringar kommer att bli bindande för dig då du först använder Vår App efter att förändringen genomförts. Därför råder Vi dig att kontrollera denna sida då och då.
  • 19.2 Om en konflikt skulle uppstå mellan den senaste versionen av dessa Användarvillkor och någon eller några tidigare versioner, skall bestämmelserna enligt den senare i kraft gälla om annat inte uttryckligen anges.
 2. Kontakta Oss

För att kontakta Oss, var god skicka Oss ett email på info@scottishbiblesociety.org

 1. Lag och jurisdiktion
  • 21.1 Dessa Användarvillkor och förhållandet mellan dig och Oss (avtalsmässigt eller ej) skall regleras och tolkas i enlighet med skotsk lag.
  • 21.2 Varje part medger härmed exklusiv jurisdiktion till Domstolarna i Skottland vad gäller alla anspråk, tvister eller angelägenheter som uppkommer ur dessa Användarvillkor.

Rom 15:13 Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.

Scroll to Top