TERMA DAN SYARAT APPLIKASI BIBLE2020

LATAR BELAKANG:

Terma dan Syarat ini, bersama-sama dengan mana-mana dan semua dokumen lain yang disebut disini, menyatakan syarat-syarat penggunaan di mana anda boleh menggunakan Bible2020 (“Aplikasi Kami”). Sila baca Terma dan Syarat ini dengan teliti dan pastikan anda memahaminya. Anda akan diminta membaca dan menerima Terma dan Syarat ini semasa mendaftar untuk Akaun.

 1. Definisi dan Interpretasi
  • 1.1 Dalam Terma dan Syarat ini, melainkan jika konteksnya memerlukan sebaliknya, ungkapan berikut mempunyai makna berikut:
“Akaun” bermaksud akaun yang dikehendaki untuk mengakses dan menggunakan Aplikasi Kami, seperti yang terperinci dalam Klausa 4;
“Kandungan” bermaksud apa-apa dan semua teks, imej, audio, video, skrip, kod, perisian, pangkalan data dan apa-apa bentuk maklumat lain yang boleh disimpan di telefon pintar atau komputer yang muncul pada, atau menjadi sebahagian daripada Aplikasi Kami;
“Pengguna” bermaksud pengguna Aplikasi Kami;
“Kandungan Pengguna” bermaksud apa-apa teks, imej, atau video yang dibuat dan/atau dimuat naik oleh Pengguna dalam atau ke Applikasi Kami; dan
“Kami/Kami/Kami” Bererti Persatuan Alkitab Scotland, sebuah amal yang didaftarkan di Scotland di bawah nombor amal SC010767, dengan pejabat berdaftarnya di 7 Hampton Terrace, Edinburgh, EH12 5XU, United Kingdom.
 1. Maklumat Mengenai Kami
  • 2.1 Aplikasi kami dimiliki dan dikendalikan oleh Persatuan Alkitab Scotland, sebuah badan aamal yang berdaftar di Scotland di bawah nombor amal SC010767, dengan pejabat berdaftarnya di 7 Hampton Terrace, Edinburgh, EH12 5XU, United Kingdom.
  • 2.2 Persatuan Alkitab Scotland adalah pengasas Persatuan Alkitab Bersatu. Harapan dan doa kami adalah bahawa melalui 2020 kehidupan akan berubah melalui Alkitab.
 2. Akses kpada Aplikasi Kami
  • 3.1 Akses kepada Aplikasi kami adalah percuma.
  • 3.2 Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk membuat apa-apa dan semua penyusunan yang diperlukan untuk mengakses Aplikasi Kami.
  • 3.3 Kami mungkin dari masa ke semasa membuat perubahan kepada Aplikasi Kami:
   • 3.3.1 Perubahan kecil mungkin diperlukan untuk membuat perubahan teknikal yang mendasari, contohnya, untuk membetulkan ralat atau untuk menangani isu keselamatan.
   • 3.3.2 Perubahan kecil boleh dibuat untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang atau keperluan pengawalseliaan yang lain.
   • 3.3.3 Seperti yang dimaklumkan di www.bible2020.org , Kami mungkin terus membangunkan dan meningkatkan Aplikasi Kami dari masa ke semasa, dalam beberapa kes membuat perubahan ketara kepadanya.
  • 3.4 Kami akan sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa Aplikasi Kami tersedia ada pada setiap masa. Walau bagaimanapun, dalam kes terhad yang tertentu, Kami mungkin perlu menggantung ketersediaan untuk membuat perubahan tertentu yang digariskan di bawah Sub-Klausa 3.3. Kecuali kami bertindak balas kepada kecemasan atau isu yang mendesak, Kami akan memaklumkan kepada anda terlebih dahulu mengenai apa-apa gangguan kepada ketersediaan Aplikasi Kmai.
 3. Akaun
  • 4.1 Satu Akaun dioerlukan untuk menggunakan Aplikasi Kami.
  • 4.2 Anda tidak boleh membuat satu Akaun sekiranya anda berumur di bawah 16 tahun. Jika anda berumur di bawah 16 tahun dan ingin menggunakan Aplikasi Kami, ibu bapa atau penjaga anda harus membuat Akaun untuk anda dan anda mesti hanya mengunakan Akaun dengan pengawasan mereka.
  • 4.3 Apabila membuat satu Akaun, maklumat yang anda berikan mestilah tepat dan lengkap. Jika mana-mana maklumat anda berubahdi kemudian hari, adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa Akaun anda sentiasa dikemas kini.
  • 4.4 Kami mengesyorkan agar anda memilih kata laluan yang kuat untuk Akaun anda. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa kata laluan anda selamat. Jika anda percaya Akaun anda sedang digunakan tanpa izin anda, sila hubungi Kami dengan serta-merta. Kami tidak akan bertanggungjawab keatas apa-apa penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan.
  • 4.5 Anda tidak boleh menggunakan Akaun orang lain tanpa kebenaran ternyata daripada Pengguna yang mana akaun miliknya.
  • 4.6 Sebarang maklumat peribadi yang disediakan didalam Akaun anda akan dikumpulkan, digunakan, dan dipegang mengikut hak dan kewajipan Kami seperti yang dinyatakan dalam Klausa 16.
  • 4.7 Jika anda ingin menutup Akaun anda, anda boleh melakukannya pada bila-bila masa. Menutupkan Akaun anda akan menyebabkan penyingkiran maklumat anda.
 1. Hak dan Lesen Intelek Kami
  • 5.1 Kami memberikan pengguna lesen terhad, tidak eksklusif, boleh dibatalkan, di seluruh dunia, tidak boleh dipindah milik, untuk menggunakan Aplikasi Kami untuk memberi inspirasi kepada komuniti global untuk membaca Alkitab dengan suara yang kedengaran di seluruh dunia, setiap hari sepanjang tahun 2020, tertakluk kepada Terma dan Syarat ini.
  • 5.2 Tertakluk kepada lesen yang diberikan kepada Kami di bawah Klausa 8.3, Pengguna mengekalkan pemilikan hak cipta dan hak harta intelektual lain dalam Kandungan Pengguna mereka (tertakluk kepada mana-mana hak pihak ketiga dalam Kandungan Pengguna dan syarat-syarat apa-apa lesen di bawah mana yang anda gunakan kandungan sedemikian).
  • 5.3 Semua kandungan lain yang termasuk di dalam Aplikasi Kami (termasuk semua bahan hubung kait, dan semua bahan asas seperti kod, perisian dan pangkalan data) dan hak cipta dan hak harta intelektual lain dalam Kandungan itu, melainkan jika dilabel khusus sebaliknya, dimiliki atau telah dilesenkan oleh Kami. Semua Kandungan dilindungi oleh undang-undang harta intelek dan United Kingdom yang terpakai dan perjanjian.
  • 5.4 Dengan menerima Syarat dan Terma ini, anda dengan ini berjanji:
   • 5.4.1 Untuk tidak menyalin, memuat turun atau sebaliknya cuba pemperoleh mana-mana bahagian Aplikasi Kami;
   • 5.4.2 Untuk tidak membongkar, menyusun semula atau sebaliknya menjurutera balik Aplikasi Kami;
   • 5.4.3 Untuk tidak membenarkan atau memudahcarakan apa-apa penggunaan Aplikasi Kami yang akan menjadi pelanggaran Terma dan Syarat ini; dan
   • 5.4.4 Untuk tidak membenamkan atau sebaliknya mengedarkan Aplikasi Kami di mana-mana laman web, server komputer atau yang serupa
 1. Pautan ke Aplikasi Kami
  • 6.1 Anda boleh memaut ke Aplikasi Kami dengan syarat bahawa:
   • 6.1.1 Anda berbuat demikian secara adil dan sah;
   • 6.1.2 Anda tidak berbuat demikian dengan cara yang menunjukkan sebarang bentuk persatuan, pengesahan atau kelulusan di bahagian Kami di mana ia tidak wujud;
   • 6.1.3 Anda tidak menggunakan mana-mana logo atau cap dagangan kami (atau mana-mana yang lain yang dipaparkan di Aplikasi Kami) tanpa kebenaran bertulis Kami secara nyata; dan
   • 6.1.4 Anda tidak melakukannya dengan cara yang dikira merosakkan reputasi Kami atau mengambil kesempatan yang tidak adil.
  • 6.2 Anda tidak boleh memaut ke mana-mana halaman selain daripada laman utama Aplikasi Kami (www.bible2020.0rg) melainkan menggunakan ciri perkongsian Aplikasi Kami.
  • 6.3 Anda tidak boleh memaut ke Aplikasi Kami kandungan yang mengandungi bahan yang:
   • 6.3.1 Adalah secara jelas seksual;
   • 6.3.2 Adalah lucah, sengaja menyinggung perasan, menimbulkan kebencian atau mengapi-apikan perasaan marah;
   • 6.3.3 Menggalakkan keganasan;
   • 6.3.4 Menggalakkan atau membantu dalam sebarang bentuk aktiviti yang menyalahi undang-undang;
   • 6.3.5 Mendiskriminasi, atau dalam apa-apa cara memfitnah, mana-mana orang, kumpulan atau kelas orang, bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual, atau umur;
   • 6.3.6 Adalah direka atau sebaliknya mungkin akan mengancam, mengacau, menyakitkan hati, mencemaskan, menyusahkan, mengganggu atau memalukan orang lain;
   • 6.3.7 Adalah tidak jujur atau sebaliknya mungkin menipu orang lain;
   • 6.3.8 Adalah direka atau sebaliknya mungkin melanggar (atau mengancam untuk melanggar) privasi orang lain;
   • 6.3.9 Menyamar untuk mengelirukan mana-mana orang atau memberi gambaran yang salah mengenai identiti atau penggabungan orang tertentu dengan cara yang tidak jujur untuk menipu (parodi jelas adalah tidak termasuk dalam definisi ini dengan syarat mereka tidak termasuk dalam mana-mana peruntukan lain dalam Klausa 6 ini);
   • 6.3.10 Mencadangkan apa-apa bentuk gabungan dengan Kami di mana ia tidak wujud;
   • 6.3.11 Melanggar, atau membantu dalam pelanggaran, hak harta intelek (termasuk, tetapi tidak terhad kepada hak cipta, cap dagangan, paten dan hak pangkalan data) dari mana-mana pihak lain; atau
   • 6.3.12 Adalah dibuat melanggar mana-mana tanggungjawab undang-undang yang dikenakan kepada pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kewajipan kontraktual dan kewajipan kerahsiaan.
 1. Pautan ke Kandungan lain

Kami mungkin menyediakan pautan ke kandungan lain seperti laman web, aplikasi web dan aplikasi yang boleh dimuat turun. Kecuali dinyatakan dengan jelas, kandungan ini tidak berada di bawah kawalan Kami. Kami tidak menganggap atau menerima tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan pihak ketiga tersebut. Penyediaan pautan oleh Kami adalah untuk rujukan sahaja dan tidak menyiratkan apa-apa pengesahan kandungan yang dipaut atau orang yang mengendalikannya.

 1. Kandungan Pengguna
  • 8.1 Anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap mana-mana dan semua Kandungan Pengguna yang anda cipta atau muat naik menggunakan Aplikasi Kami. Khususnya, anda bersetuju, menjelaskan dan menjamin bahawa anda mempunyai hak untuk mencipta atau memuat naik Kandungan Pengguna dan hak untuk menggunakan semua bahan yang mana ia terdiri dan ia tidak akan bertentangan dengan sebarang aspek Dasar Penggunaan Kami yang Diterima, yang terperinci dalam Klausa 10 .
  • 8.2 Anda bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab kepada Kami dan akan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, menanggung rugi Kami untuk sebarang pelanggaran terhadap jaminan yang diberikan oleh anda di bawah Klausa 8.1. Anda akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh Kami akibat daripada pelanggaran tersebut.
  • 8.3 Anda (atau pemberi lesen anda, seperti yang sesuai) mengekalkan pemilikan Kandungan Pengguna anda dan semua hak harta intelektual yang wujud di dalamnya. Dengan mencipta atau memuat naik Kandungan Pengguna, anda memberikan Kami sebuah lesen tanpa syarat, tidak eksklusif, sepenuhnya boleh dipindah milik, tanpa royalti, kekal, dan di seluruh dunia untuk menggunakan, menyimpan, mengarkibkan, menggadai, menerbitkan, menghantar, menyesuaikan, mengedit, menghasilkan semula, mengedarkan, menyediakan kerja derivatif dari, memaparkan, melaksanakan dan menyerahkan sub-lesenkan Kandungan Pengguna anda untuk tujuan mengoperasikan dan mempromosikan Aplikasi Kami.
  • 8.4 Jika anda ingin mengeluarkan Kandungan Pengguna, anda boleh melakukannya dengan meminta penghapusan melalui Aplikasi tersebut. Mengalih keluar Kandungan Pengguna juga membatalkan lesen yang diberikan kepada Kami untuk menggunakan Kandungan Pengguna itu di bawah sub-Klausa 8.3. Anda mengakui, bagaimanapun, bahawa penyimpanan atau rujukan kepada Kandungan Pengguna anda tidak boleh tidak tersedia dengan serta-merta (atau tidak boleh dibuat tidak tersedia sama sekali di mana mereka berada di luar kawalan munasabah Kami).
  • 8.5 Kami boleh menolak, mengklasifikasikan semula, atau mengalih keluar sebarang Kandungan Pengguna yang dibuat atau dimuat naik menggunakan Aplikasi Kami di mana Kandungan Pengguna, dalam pendapat tunggal kami, melanggar Dasar Penggunaan Kami yang Boleh Diterima, atau jika Kami menerima aduan daripada pihak ketiga dan menentukan bahawa akibat Kandungan Pengguna dalam keadaan ini sepatutnya dikeluarkan.
 2. Hak Harta Intelek dan Kandungan Pengguna
  • 9.1 Semua Kandungan Pengguna dan hak harta intelek yang wujud di dalamnya, melainkan jika dilabelkan secara khusus, dimiliki oleh atau telah dilesenkan oleh Pengguna berkaitan. Semua Kandungan Pengguna dilindungi oleh undang-undang terpakai United Kingdom dan undang-undang harta intelek antarabangsa dan perjanjian berkenaan.
  • 9.2 Pengguna tidak boleh menyalin, mengedarkan, melaksanakan secara awam, memaparkan secara umum, menghasikan semula atau mencipta kerja derivatif berdasarkan, Kandungan Pengguna-Pengguna lain tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tegas Pengguna yang memiliki kandungan Pengguna yang dimaksudkan.
  • 9.3 Kami mengambil langkah-langkah teknikal untuk menghadkan dan / atau menyekat keupayaan Pengguna untuk menyalin secara tidak sah Kandungan Pengguna yang dibuat menggunakan Aplikasi kami. Walaupun kami mengambil langkah-langkah tersebut, Kami tidak membuat apa-apa representasi atau waranti bahawa Kandungan Pengguna anda tidak akan disalin secara tidak sah dan tanpa izin anda.
 3. Dasar Penggunaan Boleh Diterima
  • 10.1 Anda hanya boleh menggunakan Aplikasi kami dengan cara yang sah dan yang mematuhi peruntukan Klausa 10. Khususnya:
   • 10.1.1 Anda mesti memastikan bahawa anda mematuhi sepenuhnya dengan mana-mana dan semua undang-undang tempatan, kebangsaan dan antarabangsa yang berkenaan dan/atau peraturan berkenaan;
   • 10.1.2 Anda tidak boleh menggunakan Aplikasi kami dalam apa cara sekalipun, atau untuk sebarang tujuan, yang menyalahi undang-undang atau dengan tipu muslihat;
   • 10.1.3 Anda tidak boleh menggunakan Aplikasi kami untuk secara sengaja menghantar, memuat naik, atau dengan apa-apa cara lain menghantar data yang mengandungi apa-apa bentuk virus atau perisian hasad lain, atau mana-mana kod lain yang direka untuk menjejaskan perkakasan telefon pintar, perkakasan komputer, perisian atau apa-apa jenis data; dan
   • 10.1.4 Anda tidak boleh menggunakan Aplikasi kami dalam apa cara sekalipun, atau untuk sebarang tujuan, yang bertujuan untuk membahayakan mana-mana orang atau orang-orang dengan apa-apa cara.
  • 10.2 Kandungan Pengguna yang berikut tidak dibenarkan di Aplikasi Kami dan anda tidak boleh memcipta, menyerahkan, berkomunikasi atau melakukan apa-apa perkara lain yang:
   • 10.2.1 adalah ternyata berkenaan seks;
   • 10.2.2 adalah lucah, sengaja menyinggung perasan, menimbulkan kebencian, atau sebaliknya mengapi-apikan perasaan marah;
   • 10.2.3 menggalakkan keganasan;
   • 10.2.4 menggalakkan atau membantu dalam sebarang bentuk aktiviti yang menyalahi undang-undang;
   • 10.2.5 mendiskriminasi, atau dengan cara apa-apa fitnah, mana-mana orang, kumpulan atau kelas orang, bangsa, jantina, agama, kewarganegaraan, kecacatan, orientasi seksual, atau umur;
   • 10.2.6 adalah dimaksudkan atau mungkin mengancam, mengacau, menyakitkan hati, mencemaskan, menyusahkan, mengganggu atau memalukan orang lain;
   • 10.2.7 adalah tidak jujur atau sebaliknya mungkin menipu orang lain;
   • 10.2.8 adalah dimaksudkan atau sebaliknya mungkin melanggar (atau mengancam untuk melanggar) hak privasi orang lain;
   • 10.2.9 menyamar untuk mengelirukan mana-mana orang atau memberi gambaran yang salah mengenai identiti atau penggabungan orang tertentu dengan cara yang tidak jujur untuk menipu (parodi jelas adalah tidak termasuk dalam definisi ini dengan syarat mereka tidak termasuk dalam mana-mana peruntukan lain dalam Klausa 10.2 ini);
   • 10.2.10 mencadangkan apa-apa bentuk gabungan dengan Kami di mana ia tidak wujud;
   • 10.2.11 melanggar, atau membantu dalam pelanggaran, hak harta intelek (termasuk, tetapi tidak terhad kepada hak cipta, cap dagangan, paten dan hak pangkalan data) dari mana-mana pihak lain; atau
   • 10.2.12 adalah dibuat melanggar mana-mana tanggungjawab undang-undang yang dikenakan kepada pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kewajipan kontraktual dan kewajipan kerahsiaan.
  • 10.3 Kami berhak untuk menggantung atau menamatkan Akaun anda dan / atau jalan masuk anda ke Aplikasi Kami jika anda melanggar syarat-syarat Klausa 10 ini atau mana-mana peruntukan lain dalam terma dan syarat ini. Khususnya, Kami mungkin mengambil satu atau lebih daripada tindakan yang berikut:
   • 10.3.1 Menggantung, sama ada secara sementara atau selama-lamanya, Akaun anda dan / atau hak anda untuk mengakses Aplikasi Kami;
   • 10.3.2 Buang mana-mana Kandungan Pengguna anda yang melanggar Dasar Penggunaan yang Boleh Diterima;
   • 10.3.3 Mengeluarkan amaran bertulis kepada anda;
   • 10.3.4 Mengambil tindakan undang-undang terhadap anda untuk pembayaran balik sebarang dan semua kos berkaitan atas dasar indemniti akibat daripada pelanggaran anda;
   • 10.3.5 Mengambil tindakan undang-undang yang lebih lanjut terhadap anda sebagaimana yang sesuai;
   • 10.3.6 Mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang sebagaimana yang diperlukan atau yang kami anggap semestinya perlu; dan / atau
   • 10.3.7 Apa-apa tindakan lain yang Kami anggap wajar (dan sah).
  • 10.4 Kami dengan ini mengecualikan sebarang dan semua liabiliti yang timbul daripada sebarang tindakan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dinyatakan di atas) yang Kami mungkin mengambil sebagai tindak balas terhadap pelanggaran Terma dan Syarat ini.
 4. Pengiklanan
  • 11.1 Kami mungkin menampilkan pengiklanan dalam Aplikasi Kami dan Kami berhak untuk memaparkan pengiklanan di halaman yang sama dengan mana-mana Kandungan Pengguna.
  • 11.2 Anda bersetuju bahawa anda tidak akan cuba mengeluarkan atau menyembunyikan mana-mana iklan dengan mana-mana kaedah lain.
  • 11.3 Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang pengiklanan di dalam Aplikasi kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang kesilapan, ketidaktepatan, atau ketinggalan.
 5. Penafian
  • 12.1 Tiada sebahagian daripada Aplikasi kami atau mana-mana dokumentasi yang disertakan (sama ada yang disediakan dalam bentuk elektronik atau sebaliknya) merupakan nasihat yang anda harus bergantung dan disediakan untuk tujuan maklumat umum sahaja.
  • 12.2 Tertakluk kepada mana-mana hak undang-undang yang anda mungkin ada, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Kami tidak membuat representasi, jaminan, atau gerenti bahawa Aplikasi kami akan memenuhi keperluan anda, bahawa ia akan sesuai untuk tujuan tertentu, bahawa ia tidak akan melanggar hak pihak ketiga, bahawa ia akan serasi dengan semua perisian dan perkakasan, atau bahawa ia adalah selamat.
  • 12.3 Kami membuat usaha yang munasabah untuk memastikan bahawa Kandungan yang terkandung dalam Aplikasi kami adalah lengkap, tepat dan terkini. Kami tidak, bagaimanapun, membuat representasi, jaminan atau gerenti (sama ada nyata atau tersirat) bahawa Aplikasi Kami (dan Kandungan di dalamnya) adalah lengkap, tepat atau terkini.
  • 12.4 Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau ketepatannya, atau untuk sebarang pendapat, pandangan, atau nilai yang dinyatakan dalam mana-mana Kandungan Pengguna yang dibuat menggunakan Aplikasi Kami. Sebarang pendapat, pandangan atau nilai seperti itu adalah pandangan Pengguna yang berkaitan, dan tidak mencerminkan pendapat, pandangan, atau nilai Kami dalam apa-apa cara pun.
 6. Liabiliti kami
  • 13.1 Sekiranya anda adalah sebuah perniagaan, setakat tahap sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang, Kami tidak menerima liabiliti untuk sebarang kerugian yang dijangkakan dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian), untuk pelanggaran kewajipan statutori, atau selainnya yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan (atau ketidakupayaan untuk menggunakan) Aplikasi Kami atau penggunaan atau pergantungan kepada apa-apa Kandungan (sama ada Kandungan tersebut adalah disediakan oleh Kami atau ia adalah Kandungan Pengguna) termasuk dalam Aplikasi kami.
  • 13.2 Setakat tahap sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang, Kami tidak menerima liabiliti kepada pengguna atau perniagaan untuk kerugian atau kerosakan yang tidak dapat diramalkan.
  • 13.3 Setakat tahap sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang, Kami tidak termasuk semua pernyataan, waranti, dan jaminan (sama ada nyata atau tersirat) yang mungkin berhubung kepada Aplikasi Kami atau mana-mana Kandungan (termasuk Kandungan Pengguna) yang termasuk dalam Aplikasi Kami.
  • 13.4 Jika anda adalah sebuah perniagaan, Kami tidak menerima liabiliti kerana kehilangan keuntungan, jualan, perniagaan atau hasil; kehilangan peluang perniagaan, nama baik atau reputasi; kehilangan simpanan yang dijangkakan; gangguan perniagaan; atau untuk apa-apa kerugian atau kerosakan tidak langsung atau akibat langsung.
  • 13.5 Kami mengambil segala kemahiran dan penjagaan yang munasabah untuk memastikan bahawa Aplikasi Kami adalah bebas dari virus dan perisian hasad. Tertakluk kepada Klausa 12.4, Kami tidak menerima apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh virus atau perisian hasad, penafian penyerang perkhidmatan yang diedarkan atau bahan merbahaya lain yang mungkin menjejaskan perkakasan, perisian, data atau bahan lain yang berlaku akibat daripada penggunaan Aplikasi Kami (termasuk memuat turun sebarang Kandungan (termasuk Kandungan Pengguna daripadanya) atau dari mana-mana laman web yang Kami mungkin menyediakan pautan kepada.
  • 13.6 Kami tidak mengandaikan atau menerima tanggungjawab atau liabiliti yang timbul daripada sebarang gangguan atau ketidak ketersediaan Aplikasi Kami yang terhasil daripada sebab luaran termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kegagalan peralatan, kegagalan peralatan hos, kegagalan rangkaian komunikasi, peristiwa semula jadi, tindakan peperangan, atau sekatan dan penapisan undang-undang.
  • 13.7 Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini mengecualikan atau menyekat Liabiliti kami dalam apa jua keadaan di mana ia menyalahi undang-undang bagi kami untuk berbuat demikian termasuk penipuan atau tipu muslihat, untuk kematian atau kecederaan diri akibat kecuaian, atau untuk apa-apa bentuk liabiliti lain yang tidak boleh dikecualikan atau dibatasi oleh undang-undang.
 7. Virus, Perisian Hasad dan Keselamatan
  • 14.1 Kami mengambil semua kemahiran dan penjagaan yang munasabah untuk memastikan bahawa Aplikasi Kami adalah selamat dan bebas daripada virus dan perisian hasad lain dan bagaimanapun Kami tidak menjamin bahawa Aplikasi Kami selamat atau bebas daripada virus atau perisian hasad lain dan tidak menerima liabiliti berkenaan yang itu , seperti yang terperinci dalam Klausaa 13.6.
  • 14.2 Anda bertanggungjawab untuk melindungi perkakasan, perisian, data dan bahan lain daripada virus, perisian hasad dan risiko keselamatan internet yang lain.
  • 14.3 Anda tidak boleh dengan sengaja memperkenalkan virus atau perisian hasad yang lain, atau sebarang bahan lain yang berhasad atau merbahaya secara teknologi sama ada kepada atau melalui Aplikasi Kami.
  • 14.4 Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke mana-mana bahagian Aplikasi kami, pelayan di mana Aplikasi kami disimpan, atau mana-mana server komputer, komputer, atau pangkalan data lain yang disambungkan ke Aplikasi Kami.
  • 14.5 Anda tidak boleh menyerang Aplikasi Kami dengan cara penafian serangan perkhidmatan, penafian penyerang perkhidmatan yang diedarkan, atau dengan apa-apa cara yang lain.
  • 14.6 Dengan melanggar peruntukan Klausa 14.3 hingga 14.5, anda mungkin melakukan kesalahan jenayah di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer 1990. Sebarangan dan kesemua pelanggaran sedemikian akan dilaporkan kepada pihak berkuasa penguatkuasa yang berkaitan dan Kami akan bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Hak anda untuk menggunakan Aplikasi Kami akan berhenti dengan serta-merta sekiranya berlaku pelanggaran sedemikian dan, jika bersesuaian, Akaun anda akan digantung dan / atau dipadam.
 8. Privasi dan Kuki

Penggunaan Aplikasi Kami juga ditadbir oleh Dasar Privasi Kami. Dasar ini dimasukkan ke dalam Terma dan Syarat ini berdasarkan rujukan ini.

 1. Perlindungan Data

16.1 Semua data peribadi yang Kami boleh gunakan akan dikumpulkan, diproses, dan dipegang mengikut peruntukan Peraturan Perlindungan Data Am (2016/679) ("GDPR") dan Hak pengguna di bawah GDPR.

16.2     Untuk butiran lengkap Kami mengenai pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan dan pengekalan data peribadi yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada tujuan yang digunakan untuk data peribadi, dasar atau dasar undang-undang untuk menggunakannya, perincian Hak pengguna dan bagaimana untuk menjalankannya, dan perkongsian data peribadi (jika terpakai), sila rujuk kepada Dasar Privasi Kami.

 1. Komunikasi dari Kami
  • 17.1 Jika anda mempunyai Akaun, Kami mungkin dari masa ke semasa menghantar notis pemberitahuan yang penting melalui e-mel. Notis sedemikian mungkin berkaitan dengan perkara-perkara termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perubahan perkhidmatan, perubahan kepada Terma dan Syarat ini, perubahan kepada Aplikasi Kami, dan perubahan pada Akaun anda.
  • 17.2 Kami tidak akan menghantar apa-apa jenis e-mel pemasaran kepada anda tanpa persetujuan anda. Sekiranya anda memberi persetujuan tersebut, anda boleh menarik diri pada bila-bila masa. Apa-apa dan kesemua e-mel pemasaran yang dihantar oleh Kami termasuk pautan berhenti melanggan. Jika anda memilih untuk tidak menerima e-mel dari Kami pada bila-bila masa, ia mungkin mengambil masa sehingga 14 hari bekerja untuk Kami mematuhi permintaan anda. Pada masa itu, anda mungkin terus menerima e-mel dari Kami.
  • 17.3 Untuk pertanyaan atau aduan mengenai komunikasi e-mel dari Kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, e-mel pemasaran), sila hubungi Kami di info@scottishbiblesociety.org
 2. Lain-lain Syarat Penting
  • 18.1 Kami mungkin memindahkan (menyerahhakkan) Kewajipan dan hak kami di bawah Terma dan Syarat ini (dan di bawah Kontrak, seperti yang berkenaan) kepada pihak ketiga. Jika ini berlaku, anda akan dimaklumkan oleh kami secara bertulis. Hak-hak anda di bawah Terma dan Syarat ini tidak akan terjejas dan tanggungjawab kami di bawah Terma dan Syarat ini akan dipindahkan kepada pihak ketiga yang akan tetap terikat olehnya.
  • 18.2 Anda tidak boleh memindahkan (menyerahhakkan) kewajipan dan hak anda di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kebenaran bertulis Kami.
  • 18.3 Terma dan Syarat ini adalah antara anda dan Kami. Ia tidak bertujuan untuk memberi manfaat kepada mana-mana orang lain atau pihak ketiga dengan apa-apa cara dan tidak ada orang atau pihak ketiga adalah berhak untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini.
  • 18.4 Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini didapati melanggar undang-undang, tidak sah atau selainnya tidak boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa lain, bahawa / peruntukan tersebut akan dianggap terpotong daripada baki Terma dan Syarat ini. Selebihnya Terma dan Syarat ini adalah sah dan boleh dikuatkuasakan.
  • 18.5 Kegagalan atau kelewatan Kami dalam melaksanakan mana-mana Hak kami di bawah Terma dan Syarat ini tidak bermaksud bahawa Kami telah mengecualikan hak itu, dan tiada pengecualian oleh Kami tentang pelanggaran apa-apa peruntukan dari Syarat dan Ketentuan ini bererti Kami akan mengetepikan pelanggaran berikutnya yang sama atau mana-mana peruntukan lain.
 1. Perubahan kepada Terma dan Syarat ini
  • 19.1 Kami mungkin mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan sedemikian akan menjadi terikat kepada anda apabila penggunaan pertama Aplikasi kami selepas perubahan telah dilaksanakan. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk memeriksa halaman ini dari masa ke semasa.
  • 19.2 Sekiranya berlaku sebarang percanggahan antara versi Terma dan Syarat ini dan mana-mana versi terdahulu, peruntukan semasa dan yang berkesan akan diguna pakai kecuali dinyatakan secara nyata sebaliknya.
 2. Menghubungi Kami

Untuk menghubungi kami, sila e-mel hantar kepada kami di info@scottishbiblesociety.org

 1. Undang-Undang dan Bidang Kuasa
  • 21.1 Terma dan Syarat ini dan hubungan antara anda dan Kami (sama ada kontrak atau sebaliknya) akan ditadbir oleh, dan ditafsirkan menurut undang-undang Scotland.
  • 21.2 Setiap pihak dengan ini akan mematuhi kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Scotland berkenaan dengan sebarang tuntutan, pertikaian atau perkara yang timbul daripada Terma dan Syarat ini.
Scroll to Top